Доступ до публічної інформації

Фото без опису

                                                                 

 

                                                                                              УКРАЇНА                

                                                                               ЖДАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                                              ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                

 

                                                                                      СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

                                                                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

17.05. 2017 р.                                                                                                                                                        № 14

 

                                                                                                                          

           

Про забезпечення виконання

Закону України "Про доступ до публічної

інформації" в Жданівській сільській раді

 

 

З метою організації виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Жданівська сільська рада, що додається.

1.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів сільської ради забезпечити системне і оперативне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок, а також за наявності довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, висновків, рекомендацій і протоколів постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій та інших документів сільської ради на офіційному веб-сайті сільської ради.

3. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у сільській раді керуючого справами виконкому сільської ради Павлюка І.М.

4.Визначити відповідальним структурним підрозділом за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації у сільській раді загальний відділ сільської ради.

5. Керуючому справами виконкому сільської ради Павлюку І.М:

5.1. Вжити заходів щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями та виділення відповідної комп'ютерної техніки;

       5.2. Забезпечити оприлюднення зазначеної вище інформації на офіційному веб-сайті сільської ради.

5.3. У встановленому порядку, у тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.  

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                                                  С. Ядвіжина

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                  Розпорядження сільського голови № 14

                                                    від 17.05.2017 р.

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Жданівська сільська рада

 

         Усі запити на публічну інформацію, які надходять до сільської ради (у тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом сільської ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.

        

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

        

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"), не розглядаються.

        

Залежно від змісту запиту, він направляється заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарю сільської ради, керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі сільської ради і надсилається адресату.

 

На один запит надається одна відповідь.

 

         Сільська  рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

У разі, коли виконавцями зазначено декілька посадових осіб, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їхню роботу.

 

         У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

         Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

         У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сільська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

         У разі, коли сільська рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

 

         Якщо сільській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

        

                                                                             _____________________

 

 

 

 

 

                                                                                                              ДОДАТОК

до Порядку доступу до

публічної інформації, розпорядником якої є Жданівська сільська рада

Форма запиту на інформацію

 Жданівському сільському голові

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

_______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

_______________________________

_______________________________

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з  (необхідне підкреслити) __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Відповідь прошу надати поштою / особисто

                                  (необхідне підкреслити)

__________________                                                            _________________

     (дата)                                                                                                       (підпис)

 

Запит подається до загального відділу сільської ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

                                                                             

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

17.05.2017 року № 14

 

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

у Жданівській сільській раді

 

1. Питання мобілізаційної та оборонної роботи (за винятком інформації із цих питань, яка включена до зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ)).

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Жданівської сільської ради, організацій, підприємств і установ усіх форм власності щодо:

 1. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
 2. виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;
 3. виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;
 4. виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
 5. виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;
 6. мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
 7. кількості автотранспортної, шляхобудівельної, підіймально-транспортної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України, в органі місцевого самоврядування;
 8. забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
 9. створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;
 10. показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;
 11. підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
 12. надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;
 13. виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;
 14. номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на території об’єднаної територіальної громади, на підприємстві, в установі, організації;
 15. капітального будівництва в особливий період;
 16. створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
 17. переліки документів і справ, що підлягають передаванню до Державного архіву Вінницької області, вивезенню на місце евакуації, знищенню або залишенню на місці в особливий період;
 18. списки працівників, відповідальних за облік і зберігання документів і справ, що підлягають евакуації, їх транспортування та охорону в дорозі, а також на знищення або передавання до Державного архіву Вінницької області в особливий період.

19.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки     
      та мобілізації національної економіки.

20. Відомості про результати перевірок органу місцевого самоврядування,
      організацій, підприємств і установ усіх форм власності щодо
      виконання ними законів, інших нормативно-правових актів з питань
      мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки.

21.Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за    
      органом місцевого самоврядування, іншими державними органами,
      організаціями, підприємствами і установами усіх форм власності.

 1. Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування економіки об’єднаної територіальної громади в умовах особливого періоду.
 2. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності організацій, підприємств і установ усіх форм власності, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
 3. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців органу місцевого самоврядування з питань мобілізаційної підготовки.
 4. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
 5. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.
 6. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Жданівської сільської ради, організацій, підприємств і установ комунальної форми власності.
 7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
 8. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачаються використовувати для виготовлення озброєння боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них щодо підприємства, установи, організації.
 9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки у Жданівській сільській раді, організаціях, підприємствах і установах усіх форм власності щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
 10. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення структурних підрозділів Жданівської сільської ради, організацій, підприємств і установ усіх форм власності на режим роботи в умовах особливого періоду.
 11. Відомості про дислокацію, характеристики запасного пункту управління Жданівської сільської ради, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту.
 12. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Жданівської сільської ради, організацій, підприємств і установ усіх форм власності.
 13. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Жданівської сільської ради, організацій, підприємств і установ усіх форм власності.

2. Питання охорони державної таємниці.

2.1. Відомості щодо номенклатури справ, які мають гриф обмеження доступу "Таємно".

2.2. Відомості щодо номенклатури та змін до номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, та актів щодо її перегляду.

2.3. Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці.

2.4. Листування щодо надання допуску до державної таємниці.

2.5. Акти перевірки ведення секретного діловодства.

2.6. Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації.

2.7.Опис справ постійного зберігання, акти на знищення справ, що не підлягають подальшому зберіганню, акти передачі документів на державне зберігання.

3. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

 1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Жданівської сільської ради, організацій, підприємств і установ усіх форм власності на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.
 2.      Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період міста,

     організацій, підприємств і установ.

 1. 1.Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади.
 2. 2.Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міста та суб'єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.
 3. 3. Зведені відомості за сукупністю показників про кількість, загальну площу, місткість та інші технічні характеристики захисних споруд цивільного захисту.
 4. 4. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.
 5. 5. Відомості щодо стану готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.
 6. 6. Відомості про основні показники стану цивільного захисту.
 7. 7. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.
 8. 8. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 9. 9. Відомості про радіодані радіомереж КХ, крім тих, що становлять державну таємницю.
 1. Технічний захист інформації.
  1. 1.Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.
  2. 2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, вихідні дані, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація з обмеженим доступом, вимога щодо якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю, а також володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.
  3. 3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом, на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.
  4. 4. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб'єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об'єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.
  5. 5. Відомості про чинні у Жданівській сільській раді нормативні документи з питань технічного захисту інформації.
  6. 6. Відомості що розкривають зміст актів обстеження та категоріювання об'єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.
  7. 7. Відомості про склад та структуру, результати державної, експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, заходи, які здійснюються при її  проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (що не становить державної таємниці), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів.
  8. 8. Відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації (плани захисту інформації, моделі загроз).
  9. 9. Відомості про експлуатацію автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом.
  10. 10. Відомості про роботу (розміщення) серверного та комунікаційного обладнання сільської ради (в т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі), доступ до цього обладнання та баз даних (облікові записи), організацію, структуру, топологію локальної мережі. мережевого обладнання, апаратного та програмного складу автоматизованих систем (серверів, персональних комп'ютерів), організацію розподіленого доступу до баз даних та інформаційних ресурсів, відомості, що розкривають зміст заходів реалізації політики безпеки в інформаційній системі, інші відомості, які є державними інформаційними ресурсами, що створюються, обробляються в автоматизованій системі класу 4, володіння якими в сукупності дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

 

 

 

                                               _____________________________________________    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь