Порядок проведення іспиту

        Фото без опису                                                                                              УКРАЇНА                 

                                                                               ЖДАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                 ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                 

 

                                                                                      СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

                                                                                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

                                                16.05.2017 р.                                                                                №  12

 

 Про затвердження Порядку

 проведення іспиту кандидатів

 на заміщення вакантних посад

у Жданівській сільській раді

У зв’язку з необхідністю проведення якісного відбору кандидатів на службу до Жданівської сільської ради, враховуючи вимоги нормативно – правових документів, що регулюють порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 15 лютого 2002 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на  заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

   1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у Жданівській сільській раді /додаток 1/.

     2. Затвердити перелік питань для кандидатів на перевірку їх знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради та її виконавчих органів /додаток 2/, зразок форми екзаменаційного білета /додаток 3/, зразок екзаменаційної відомості проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб сільської ради конкурсною комісією Жданівської сільської ради /додаток 4/.

    3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю з собою.

 

 

 

                                       Сільський голова                                                                     С. Ядвіжина

 

                                                                                                                                                                            Додаток 1   до                    

                                                                                                                                                         розпорядження сільського голови                  

                                                                                                                                                                   від 16.05. 2017 р. № 12

                          

 

                                                                                              ПОРЯДОК 

                                                                   проведення іспиту кандидатів на заміщення 

                                                                  вакантних посад у Жданівській сільській раді 

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад для проходження служби у Жданівській сільській раді, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 р. N 169 (із змінами).

                                    I. Загальні положення 

 1.1. Мета проведення іспиту  -  об'єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  посадових осіб сільської ради .

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на відповідні посади .

 Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються, про   що   їм   повідомляється   спеціалістом по роботі з кадрами  з  відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він подає відповідну письмову заяву і допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об'єктивність  проведення  іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. 

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку й оцінку знань Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу сільської  ради та її виконавчих органів.

Перелік питань   на   перевірку  знання  Конституції  України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про службу в органах місцевого самоврядування” та "Про  запобігання корупції"  (далі - Перелік) наведений у  додатку 2.

1.6. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних  повноважень затверджуються сільським головою.  Питання  мають  бути  актуальними, ґрунтуватися  на  чинних  нормативно-правових актах.  Питання,  що ґрунтуються на нормативно-правових актах,  які втратили  чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки   питань  можуть  публікуватися  у  відповідних друкованих засобах  масової  інформації,  розміщуватися  на  офіційному веб-сайті сільської ради. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу   при  поданні  документів  для участі в конкурсі.

 1.8. Екзаменаційні   білети   формуються  за зразком форми, наведеної у додатку 3 та затверджуються  головою  конкурсної  комісії.  До  кожного білета включається 5 питань :

-  по одному питанню на перевірку знання :

 1) Конституції України;

 2) Законів  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах  місцевого самоврядування”, „Про державну службу” (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування);

 3) Закону України „Про  запобігання корупції”

-  два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідного структурних підрозділів сільської ради  та її виконавчих органів.

1.9. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  містять питання, визначені  в  Переліку питань на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах  місцевого самоврядування”, „Про державну службу” (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування) та "Про  запобігання  корупції". Питання  4,  5  відбираються  з переліку  питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень  структурних підрозділів сільської ради  та її виконавчих органів.      

 1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень сільської ради та її виконавчих органів можливе розроблення кількох  варіантів                           комплектів  екзаменаційних білетів  залежно  від  кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів

 -  організаційна підготовка до іспиту;

 -  складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту. 

1.13. Спеціаліст по роботі з кадрами сільської ради за  погодженням  з  головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення. 

                                    II. Організаційна підготовка до іспиту 

2.1. Організаційна  підготовка  до  іспиту проводиться в день проведення іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення  вакантних посад. 

2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання   кандидатів   щодо  процедури  іспиту.  Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для  кандидатів.  Секретар  повинен  упевнитися,  що всі кандидати зрозуміли  умови  іспиту,  в  іншому  випадку   надати   додаткові пояснення.  У  разі  виникнення  спірних  питань  вони  мають бути розв'язані головою конкурсної комісії. 

III. Складання іспиту 

 3.1. Під   час    підготовки    відповідей    на    запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії. 

 3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на  заміщення однієї вакантної посади.  У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних  умов,  передбачених  пунктом  3.3  цього розділу,  іспит  може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад

 3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати  не  можуть  самостійно залишати приміщення,  в якому складається іспит, до його закінчення. 

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними  білетами, які  пропонуються  кандидату  на  його  вибір  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою

3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради.  Перед  відповіддю  обов'язково  вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата,  номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші  проставляються  підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин. 

                          IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України , Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, "Про  запобігання  корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання   законодавства   з    урахуванням    специфіки функціональних  повноважень сільської ради  та її виконавчих органів.

Чотири бали виставляються  кандидатам, які  виявили  повні знання Конституції України ,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Прозапобігання корупції"  і достатньо володіють знаннями законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень сільської ради  та її виконавчих органів

Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали  виставляються  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття  нормативно-правових  актів,  але  в   процесі   відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал  виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли   на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу,  відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх  оцінювання  всіма  членами конкурсної  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді  на  кожне  питання  екзаменаційного білета.   Такі   оцінки  виставляються  на  аркуші  з  відповідями кандидата. 4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне  питання  і  занесення  загальної суми балів в екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 3  до  цього  Загального порядку.  З результатами іспиту кандидат ознайомлюється. 

4.4. Аркуші з відповідями  кандидатів  зберігаються  разом  з іншими  матеріалами  та  документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства

4.5. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати,   які   набрали   менше   50   відсотків  від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит

 4.7. Кандидати,  які  не  склали  іспит,   не   можуть   бути  рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду. 

4.8. Результати  іспиту  можуть  бути  оскаржені  в  порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії. 

 

 

 

                                         Сільський голова                                                               С. Ядвіжина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                               

 

                                                                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                                                                             до розпорядження сільського голови 

                                                                                                                                                           № 12 від 16.05.2017 р 

 

                                                                                  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

                                                                 на перевірку знання Конституції України,

                                                      Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

                                                          „Про службу в органах  місцевого самоврядування”,

                                                                             та "Про запобігання  корупції"

                          

 

1.Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.1,2).

3. Форма правління в Україні (ст.5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин (ст.10).

6. Найважливіші функції держави (ст.17).

7. Обов’язки громадянина України (ст.65-68).

8. Державні символи України (ст.20).

9. Повноваження Верховної Ради України (ст.85).

10. Повноваження Президента України (ст.106).

11. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст.116,117).

12. Системи адміністративно – територіального устрою України (ст.133).

13. Статус та повноваження Конституційного Суду України ( ст.147,150).

14. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст.140).

15. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст.143).

 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

1. Хто є посадовою особою  місцевого самоврядування (ст.2).

Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого

самоврядування  (ст. 7).

4. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого

самоврядування (ст.8-9).

5. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)

6. Граничний вік перебування на службі  в органах місцевого

самоврядування (ст.18).

 

 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

 

1. Поняття місцевого самоврядування (ст.2).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (ст. 4).

3. Система місцевого самоврядування (ст.5).

4. Територіальні громади (ст. 1, 6).

5. Загальні збори громадян (ст.1, 8)

6. Місцевий референдум (ст.1, 7).

7. Громадські слухання (ст.13).

8. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради (ст.54).

9. Сільський  голова. Повноваження сільського голови (ст. 12, 42).

 

 

ІІІ. Питання  на  перевірку знання Закону України

"Про запобігання корупції"

 

1. Визначення  термінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт інтересів, корупційне    правопорушення,    неправомірна    вигода (ст. 1).

2. Суб'єкти  відповідальності  за  корупційні  правопорушення (ст. 3).

3. Статус Національного агенства з питань запобігання корупції (ст. 4).

4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)

5. Обмеження  щодо  одержання  подарунків  (ст.23).

6. Обмеження після припинення діяльність,  пов'язаної з  виконанням  функцій  держави,  місцевого самоврядування (ст. 26)

7. Спеціальна  перевірка (ст. 56).

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (45)

9. Запобігання та  врегулювання  конфлікту  інтересів (ст. 28).

10. Антикорупційна  експертиза  (ст.55).

11. Участь  громадськості в заходах  щодо запобігання і протидії корупції (ст.21).

12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.54).

13. Відповідальності   за   корупційні  або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65)

14. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст.51).

     15. Відновлення прав і законних  інтересів  та  відшкодування збитків,  шкоди,  завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 68).

 

                                    Сільський голова                                                               С. Ядвіжина

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Додаток 3

                                                                                                                                        до розпорядження сільського голови 

                                                                                                                                                   № 12 від 16.05.2017 р. 

 

                                                          Зразок форми екзаменаційного білета

                                                                 

                                                                                                                                               Жданівська сільська рада             

                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                                 Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                           ____________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)      (прізвище,  ініціали) 

                                                                                                                                                  "__" __________ 20__ року 

                                                              ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ____

                                                для складання іспиту кандидатів на заміщення 

                                                 вакантних посад посадових осіб сільської ради 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

2. Питання на перевірку знання Законів  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах  місцевого самоврядування”. 

3. Питання на перевірку знання  Закону  України  "Про  запобігання корупції"

4, 5. Питання на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки   функціональних   повноважень  структурних підрозділів сільської ради  та її виконавчих органів.

 

                                           Сільський голова                                                               С. Ядвіжина

 

          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Додаток 4

                                                                                                                                            до розпорядження  сільського голови 

                                                                                                                                                № ______ від ____________2017 

                                                                 ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ВІДОМІСТІ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб сільської ради конкурсною комісією Жданівської сільської  ради

від "___" ____________ 20__ року 

               |N з/п | Прізвище, |  Посада,  | Категорія |  Номер   | Загальна |

|      |  ім'я, по |  на яку   |  посади,  |  білета  |сума балів|

|      |  батькові | претендує |  на яку   |          |          |

|      | кандидата |  кандидат | претендує |          |          |

|      |           |           |  кандидат |          |          |

|------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|

|1     |           |           |           |          |          |

|------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|

|2     |           |           |           |          |          |

|------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|

|3     |           |           |           |          |          |

|------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|

|4     |           |           |           |          |          |

------------------------------------------------------------------ 

 Голова комісії         ____________   ___________________________

 (підпис)               (П.І.Б.)

Члени комісії:         ____________   ___________________________ 

(підпис)               (П.І.Б.) 

 ____________   ___________________________

 (підпис)               (П.І.Б.)

____________   ___________________________ 

 Секретар комісії       ____________   ___________________________

                                              (підпис)              

                                              Сільський голова                                                               С. Ядвіжина

 

                                                                                                                          

 

                  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь