Статут ЦПМСД

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                 рішенням 10 позачергової

                сесії Жданівської сільської    ради першого скликання

                                                                                                               від 08.08.2017 №173

 

 

С Т А Т У Т

 

комунального закладу «Жданівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Комунальний заклад «Жданівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров'я Жданівської сільської ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Жданівської об’єднаної територіальної громади, далі – населення.

1.2. Центр створений рішенням 10 позачергової сесії Жданівської сільської ради першого скликання від  08.08 2017 року № 173 «Про створення комунального закладу «Жданівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» на базі комунального майна.

1.3. Власником майна та засновником Закладу є Жданівська сільська рада, код 04331633, місцезнаходження: поштовий індекс 22000, Вінницька область, Хмільницький район, с. Війтівці, вул. Зої Космодем»янської, 8 (далі - Засновник).  

1.4. Центр створений в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб Жданівської об’єднаної територіальної громади у виконанні робіт та наданні послуг у галузі охорони здоров’я.

1.5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із власним найменуванням, поточні та інші рахунки в банківських установах, підпорядковується Засновнику.

1.6. Центр проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я у встановленому порядку.

1.7. Права і обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації.

1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими актами законодавства України.

1.9. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються за рішенням Засновника за погодженням зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації відповідно до законодавства.

1.10. У разі ліквідації Центру його активи зараховуються до бюджету Жданівської об’єднаної територіальної громади, у разі реорганізації передаються правонаступнику за рішенням Жданівської сільської ради.

1.11. Центру заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Центру дозволяється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) за рішенням Жданівської сільської ради.

Центр вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеної цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальний заклад «Жданівський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

скорочене українською мовою: КЗ «Жданівський ЦПМСД»;

2.2. Місцезнаходження: поштовий індекс 22000, Вінницька область, Хмільницький район, с.Війтівці, вул. Заводська,2

3. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання прикріпленому населенню первинної медико-санітарної допомоги;

2) забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД), екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПМСД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМСД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами Центру в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами;

11) організація та ведення діяльності з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, розподілу, обліку, знищенню, прописуванню, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

3.2. Відповідно до покладених завдань Центр забезпечує:

1) надання населенню ПМСД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД, у тому числі лікаря загальної практики - сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з Центром у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного Центру;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПМСД у своїх підрозділах за такими напрямами:

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

аналіз стану здоров’я населення;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД;

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

аналіз доступності ПМСД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМСД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення Центру, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Центру та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів Центру та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах Центру;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Центру;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах Центру та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб Центру та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

26) організаційно-методичну допомогу Центру надають районні спеціалісти Хмільницької ЦРЛ, а також обласні спеціалісти та обласний центр здоров’я.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

4.1. Центр для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень Жданівської сільської ради;

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3) здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді.

4.2. Центр для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

1) укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики - сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці;

2) укладати угоди щодо надання ПМД населенню інших територіальних громад, об’єднаних територіальних громад;

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

4.3. Центр забезпечує:

1) надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2) дотримання встановленого порядку звітування;

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5) координацію взаємодії амбулаторій, фельдшерських пунктів (далі - ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування Центру;

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до Центру населення.

4.4. Організацію виконання покладених на Центру завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. Обов'язки та права інших працівників Центру визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

5. УПРАВЛІННЯ

5.1. Очолює Центр головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту строком на 5 років за погодженням із структурним підрозділом з питань охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації. Контракт розробляється та затверджується міським головою. Звільнення з посади головного лікаря, в тому числі шляхом дострокового розірвання контракту, здійснюється відповідно до умов укладеного контракту. Головний лікар Центру має право за власною ініціативою звільнитися з посади в порядку і на умовах, визначених контрактом.

5.2. Повноваження головного лікаря:

1) здійснює загальне керівництво Центру;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції Центру;

3) призначає  керівників підрозділів Центру;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у Центрі;

5) затверджує плани роботи Центру та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи Центру та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів Центру;

8) видає в межах своїх повноважень, передбачених контрактом та цим Статутом накази по Центру;

9) затверджує посадові інструкції працівників Центру;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у Центрі;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у Центрі;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені Центру;

14) представляє інтереси Центру в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом Центру органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом Центру;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками Центру.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

6.1. Структурними підрозділами Центру є:

1) адміністративно-господарський апарат;

3) структурний підрозділ - амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Жданівки

4) структурний підрозділ - амбулаторія загальної практики – сіменої медицини с. Качанівки

6.2. Долікарську медичну допомогу надають:

-фельдшерський пункт села Дібрівка, який є структурним підрозділом Жданівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини;

-фельдшерський пункт села Семки, який є структурним підрозділом Качанівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини;

 

7. ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД Центру направляє пацієнтів згідно з показаннями до ЗОЗ ВМД відповідної спеціалізації.

7.2. За необхідності надання пацієнту ЕМД або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД Центр здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

7.3. Центр взаємодіє із ЗОЗ та іншими закладами і установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМД.

7.4. Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування хворих у Центру здійснюється відповідно до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України.

7.5. Здійснення контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів амбулаторій та головного лікаря Центру за розподілом функціональних обов’язків.

7.6.  Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в Центрі покладаються на медичну раду закладу, яка діє відповідно до Положення про медичну раду закладу охорони здоров'я, затвердженого відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України.

8. МАЙНО

8.1. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру. Майно Центру, що перебуває у комунальній власності Жданівської об’єднаної територіальної громади, надається Центру безоплатно і закріплюється на праві оперативного управління.

8.2. В разі ліквідації Центру майно, що належить до  комунальної власності об»єднаної територіальної громади, підлягає безоплатній передачі Засновнику.

8.3. Центр має право розпоряджатися закріпленим за ним на правах користування майном, що перебуває у комунальній власності об»єднаної територіальної громади і належить до основних фондів Центру, лише з дозволу Засновника.

8.4.Списання майна Центру здійснюється в порядку, встановленому Засновником.

8.5.   Центр має право здавати майно в оренду фізичним та юридичним особам  з дозволу Засновника  в порядку,  встановленому законодавством.

8.6.  Джерелом формування майна Центру є:

- виділені йому кошти, передбачені  на галузь охорони здоров’я із бюджету Жданівської об’єднаної територіальної громади;

- закріплене за Центром майно комунальної власності Жданівської об’єднаної територіальної громади;

- доходи, одержані від надання платних медичних послуг;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

9.1. Основним джерелом фінансування Центру є кошти медичної субвенції та кошти бюджету Жданівської об’єднаної територіальної громади.

9.2. Іншими джерелами фінансування Центру можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

10.1. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, –  за рішенням суду. В разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету Жданівської об’єднаної територіальної громади, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.

11.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

                                          Сільський голова                                                  С.З.Ядвіжина

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь