Рішення про утворення Центру надання адміністративних послуг у Війтівецькій ОТГ та затвердження Положення про нього

                                                         

                                                                                             УКРАЇНА                                     
                                                                         ЖДАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                                         ХМІЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                     Р І Ш Е Н Н Я № 159

 

28.08. 2017 р.                                                                                                                          9 сесія сільської ради

                                                                                                                                                  першого скликання                              

 

 

Про утворення Центру надання

адміністративних послуг у Жданівській

ОТГ та затвердження Положення

про нього

 

З метою покращення якості надання адміністративних послуг на території Жданівської об’єднаної територіальної громади, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Утворити Центр надання адміністративних послуг  у Жданівській ОТГ

(далі - Центр) як постійно діючий робочий орган при виконавчому органі Жданівської сільської ради.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг у Жданівській ОТГ,  згідно з додатком 1 до цього рішення.

3. Доручити керівництво та відповідальність за організацію діяльності

Центру, в тому числі за здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру на сектор організації надання адміністративних послуг сільської ради.

4. Затвердити Положення про сектор організації надання адміністративних послуг сільської  ради згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Секретарю сільської ради Н. Нечипорук не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті сільської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова комісії  Марценюк М.П.)

 

 

 

 

    Сільський голова                                                                                                                                      С. Ядвіжина

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 1

                                                                        до рішення 9 сесії сільської ради

                                                                    1 скликання від 28.08.2017 р. № 159

 

 

                                                

 

                                                                             ПОЛОЖЕННЯ

                                         про Центр надання адміністративних послуг у Жданівській ОТГ

 

 

1.Центр надання адміністративних послуг у Жданівській ОТГ (далі – Центр) утворено як постійно діючий робочий орган Жданівської  сільської  ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Жданівською сільською радою (далі – сільською радою).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Жданівської сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається  сільською радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням сільської ради.

Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (в тому числі з визначенням графіку та інших умов) працюють представники суб’єктів надання послуг – елекро-, газо-, водопостачання і водовідведення.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі, звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

 9. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою. Кількість адміністраторів визначається сільською радою. 10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13. Керівник Центру – завідувач сектору організації надання адміністративних послуг сільської ради, відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів; 5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції сільському голові та сільській  раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках передбачених законодавством – на рішення адміністраторів;

7) здійснює функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Жданівській сільській раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням сільської ради. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

19. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

 

 

  Секретар сільської ради                                                                                                                      Н. Нечипорук

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Додаток 2

                                                                                                                         до рішення 9 сесії сільської ради

                                                                                                                       1 скликання від 28.08.2017 р. № 159

 

 

                                                                                        ПОЛОЖЕННЯ

                                                          про сектор організації  надання адміністративних послуг

 

1.     Сектор організації надання адміністративних послуг (далі - сектор) є структурним підрозділом Жданівської сільської ради.  Утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним виконкому сільської ради та сільському голові.

2.     Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами, які регламентують його роботу .

3.     Основними завданнями сектору є:

-       організація роботи, в тому числі  здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у Жданівській ОТГ (далі – ЦНАП);

-       організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-       спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

-       забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4.     Сектор підпорядковується заступнику сільського голови  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.     До складу сектору входить завідувач сектору та один адміністратор.

6.     Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

-       розробляє та координує реалізацію Програм, що стосуються функціонування Центру надання адміністративних послуг;

-       надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам сільської ради  з питань, що належать до його компетенції;

-       бере участь у підготовці та поширенні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

-       розробляє проекти розпоряджень сільського голови  з питань, що належать до компетенції відділу;

-       готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами сільської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові;

-       розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

-       виконує інші функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

7.     Сектор має право:

-       залучати відповідальних працівників структурних підрозділів сільської ради, фахівців підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-       отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для  виконання покладених на відділ завдань;

-       скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

-       вносити на розгляд керівництва сільської ради  проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Працівники сектору беруть участь у роботі колегій, засідань, нарад, семінарів та інших заходів

8.     Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою у встановленому законодавством порядку.

9.     На посаду завідувача сектору призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

10.   Завідувач сектору:

-       здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

-       організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

-       координує діяльність адміністратора сектору та посадових осіб, які працюють в інших структурних підрозділах сільської ради, які взаємодіють у ЦНАП та виконують функції адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

-       організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

-       сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції керівництву сільської ради щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

-       розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

-       здійснює функції адміністратора;

-       виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, цим положенням та положенням про ЦНАП;

-       організовує роботу сектору та ЦНАП, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор та ЦНАП завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору, інших працівників ЦНАП та притягнення їх до відповідальності;

-       здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків і дотриманням у секторі та ЦНАП  правил внутрішнього трудового розпорядку.

Завідувач сектору може виконувати й інші обов’язки, покладені на нього

сільським головою або особою, яка виконує його обов»язки.

11.   Адміністратор сектору призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

12.   На посаду адміністратора сектору призначається особа  з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування,державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах не менше 5 років.

13.     Адміністратор сектору:

-       надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

-       приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

-       видає або забезпечує надсилання через засоби поштового або іншого зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

-       організовує надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

-       здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

-       надає адміністративні послуги у випадках, передбачених Законом.

14.  Гранична чисельність, фонд оплати праці, а також кошторис видатків сектору затверджується сільською радою.

 

 

 Секретар сільської ради                                                                                                                      Н. Нечипорук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь